SAVA OSIGURANJE preuzima portfelj AS OSIGURANJA

SAVA OSIGURANJE a.d.o. Beograd preuzima celokupan portfelj osiguranja AS OSIGURANJA a.d.o. Beograd, na osnovu Ugovora o prenosu portfelja neživotnog osiguranja i Rešenja Narodne banke Srbije o saglasnosti na prenos portfelja osiguranja. Zbog povlačenja grupe Adriatic Slovenica sa srpskog tržišta, društva Adriatic Slovenica i Sava Re prepoznali su zajednički interes za prenos portfelja neživotnog osiguranja između njihovih zavisnih društava u Srbiji.

Prenos celokupnog portfelja osiguranja će biti okončan do 27.05.2016. godine.

Svi ugovarači osiguranja koji imaju zaključene važeće ugovore o osiguranju sa AS osiguranjem i koji ne dostave Obaveštenje o raskidu ugovora o osiguranju, biće osigurani po istim uslovima do isteka osiguranja. Na ovaj način, SAVA osiguranje postaje ugovorna strana koja preuzima sve obaveze iz prenetih ugovora o osiguranju, a AS osiguranje se oslobađa obaveza iz prenetih ugovora. Prava ugovarača osiguranja / osiguranika / oštećenika po osnovu zaključenih važećih ugovora o osiguranju sa AS osiguranjem se ne menjaju.

Kao novi osiguravač SAVA osiguranje garantuje nastavak svih poslovnih procesa i najkvalitetnije servisiranje klijenata, kako u segmentu preuzetih rizika putem ugovora o osiguranju, tako i u segmentu procene i likvidacije šteta.

Ovom transakcijom SAVA osiguranje je potvrdilo svoje ciljeve i privrženost tržištu  osiguranja u Srbiji. U narednom periodu želimo intenzivniji nastup na našem tržištu, uz konstantno unapređenje usluge osiguranja u svim fazama poslovnog procesa. Svi naši sadašnji i potencijalni klijenti od nas mogu očekivati sigurnost, posvećenost i partnersko-prijateljski odnos na dugi rok.

Našim novim klijentima – bivšim klijentima iz AS osiguranja, na raspolaganju smo za sva pitanja i detaljnije informacije.

IZVRŠNI ODBOR SAVA OSIGURANJA