Podnošenje prigovora

Poštovani korisnici usluga Sava neživotnog osiguranja,

Ukoiko želite da nam uputite prigovor, molimo Vas da u nastavku pogledate u kojim slučajevima i na koje sve načine to možete učiniti.

Prigovor društvu za osiguranje korisnik usluge osiguranja može podneti ako je nezadovoljan pružanjem usluga društva, a naročito u vezi sa ugovorom o osiguranju. Prigovor se društvu za osiguranje može podneti zbog povrede prava ili interesa u vezi s radom društva, a naročito u vezi sa:

 • postupanjem društva za osiguranje, odnosno lica koje za društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju
 • odlučivanjem društva za osiguranje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem.

Prigovor se podnosi isključivo pismenim putem. Podnetim prigovorom se pokreće postupak ponovnog razmatranja predmeta, ukoliko se prigovor odnosi na rešenje štete.

Prigovor možete podneti:

 • pismenim putem, slanjem dopisa (formular u PDF) na adresu SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd,
 • u bilo kojoj od naših poslovnih jedinica (www.sava-osiguranje.rs, poslovna mreža)
 • putem internet prezentacije ili elektronske pošte, slanjem prigovora na adresu prigovori@sava-osiguranje.rs, kada je društvo za osiguranje dužno da odmah potvrdi prijem prigovora
 • popunjavanjem online formulara

Prigovor treba da sadrži sledeće elemente:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica, kontakt telefon i e-mail adresu podnosioca prigovora
 • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
 • datum podnošenja prigovora
 • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
 • punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik
 • poziv na broj štete, ukoliko se prigovor odnosi na rešenje štete

Društvo za osiguranje je dužno da podnosiocu prigovora pismeno odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Odgovor sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, uz obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora i potpis ovlašćenog lica.

Ako društvo za osiguranje prigovor oceni kao osnovan, obavestiće podnosioca prigovora o tome da li su razlozi zbog kojih je prigovor uložen otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje i o merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje.

Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom ili podnosilac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, u smislu zakona kojim se uređuje elektronski potpis.

Izuzetno, ako društvo za osiguranje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok može se produžiti za najviše 15 dana, o čemu je društvo za osiguranje dužno da pismeno obavesti korisnika usluge osiguranja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Obaveštenje sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Ukoliko nije zadovoljan odgovorom društva, podnosilac prigovora može da podnese prigovor Narodnoj banci Srbije, nadležnom organu za nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje (adresa: Nemanjina 17, 11000 Beograd, web sajt: http://www.nbs.rs/ ).

Narodna banka Srbije vaša prava i interese štiti putem:

 • razmatranja obaveštenja/prigovora, i
 • sprovođenja postupka posredovanja – medijacije

S poštovanjem,

Vaše Sava neživotno osiguranje