Osiguranje od opšte odgovornosti

Predmet osiguranja

Zakonska odgovornost osiguranika za štetu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica nastala iz delatnosti osiguranika, iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Ako se posebno ugovori osiguranjem se mogu obuhvatiti:

 • odgovornost poslodavca
 • odgovornost za oštećenje predmeta koji su povereni osiguraniku na popravku, obradu, prepravku ili čuvanje
 • odgovornost za oštećenje motornih vozila koja su poverena osiguraniku na čuvanje
 • oštećenje predmeta za vreme skladištenja i manipulacije sa njima (utovar,  istovar,  pretovar i sl.)
 • odgovornost za ekološke štete zbog zagađenja okoline

Od čega se osigurava

 • za slučaj smrti, povrede tela ili zdravlja
 • od oštećenja ili uništenja stvari trećih lica

Ovo osiguranje se može zaključiti:

 • za povrede lica i stvari sa jedinstvenom sumom osiguranja
 • za povrede lica i stvari sa podeljenom sumom osiguranja

Elementi za izračunavanje premije

 • delatnost osiguranika
 • broj zaposlenih radnika
 • suma osiguranja

Posebne pogodnosti

 • za višegodišnje trajanje osiguranja
 • po drugim osnovama

Naknada iz osiguranja

 • u okviru naknade do ugovorene sume osiguranja, nadoknađuju se materijalne i nematerijalne štete trećim licima
 • osiguravač nadoknađuje troškove sudskog postupka pa i onda kada odštetno potraživanje za naknadu štete nije bilo osnovano
 • osiguravač snosi troškove branioca u krivičnom postupku protiv osiguranika