Osiguranje članova sportskih organizacija od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarač osiguranja:

Pravno ili fizičko lice.

Ko se može osigurati?

 • registrovani sportski takmičari, članovi sportskih organizacija
 • svi sportisti učesnici pojedinih sportskih takmičenja i treninga

Način zaključivanja ugovora o osiguranju:

Ovo osiguranje može se ugovoriti pojedinačno ili grupno. Sva lica koja se osiguravaju po jednoj polisi (sa naznakom ili bez naznake imena i prezimena), osiguravaju se na jednake osigurane sume i po istoj kombinaciji osiguranih slučajeva.

Osigurana sima:

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

Osigurani slučajevi koji se mogu ugovoriti:

 • invalidnost
 • smrt usled nezgode
 • prolazna nesposobnost za rad (osiguranja zaključena na godinu dana za sportiste profesionalce i amatere koji učestvuju u takmičenjima republičkog nivoa)
 • troškovi lečenja (samo ako je zaključeno osiguranje za slučaj smrti i invaliditeta)
 • troškovi lečenja inostranih učesnika sportskih takmičenja na području naše zemlje

Osiguranje se uvek odnosi samo na sportsku granu navedenu u polisi i ne obuhvata nesrećne slučajeve koji nastaju prilikom bavljenja bilo kojim drugim sportom.

Od čega zavisi premija osiguranja?

 • od visine ugovorenih suma osiguranja
 • od razreda opasnosti u kojoj je raspoređena sportska grana koju upražnjava osiguranik u okviru određene sportske organizacije
 • od podele na sportiste profesionalce i amatere
 • od ugovorene kombinacije osiguranih rizika
 • od ugovorenog broja osiguranih lica
 • od vrste takmičenja (treninga)