Osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarač siguranja

Svako pravno lice koje ima interes da osigura članove domaćinstava svojih radnika, odnosno svako fizičko lice koje ima interes da osigura članove svog domaćinstva.
Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica, čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.
Članovi domaćinstva koji povremeno ili privremeno stanuju u drugom mestu (deca na školovanju, vojnici, lica na privremenom radu i sl.), mogu se osigurati kao članovi domaćinstva.

Ko se može osigurati?

Svi članovi domaćinstva od rođenja do navršenih 75 godina života.

Načini zaključenja ugovora o osiguranju:

  • individualno – ugovoreno samo za članove jednog domaćinstva
  • kolektivno – ugovoreno za članove više domaćinstava (najmanje 10)

Osigurani slučajevi koji se mogu ugovoriti:

  • invalidnost
  • smrt usled nezgode

Osigurana suma

Svi članovi istog domaćinstva mogu se osigurati samo na jednake osigurane sume.
Osiguranje samo pojedinih članova domaćinstva nije moguće.
Visinu osiguranih suma sporazumno određuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Premija osiguranja zavisi od:

  • od ugovorene sume osiguranja