Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Zašto se osigurati?

Ovim osiguranjem licima se, u slučaju iznenadnih i nepredviđenih događaja – nezgode, obezbeđuje dodatna sigurnost u bilo koje vreme tokom dvadeset četiri časa, na teritoriji Republike Srbije ili van nje.

Ko se može osigurati?

Lica od 14 do 75 godina života koja imaju poslovnu sposobnost i interes da sklope osiguranje.

Osigurani slučajevi koji se mogu ugovoriti:

  • invalidnost
  • prolazna nesposobnost za rad
  • smrt usled nezgode
  • troškovi lečenja

Osigurana suma

Visinu osiguranih suma sporazumno određuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Premija osiguranja zavisi od:

  • od ugovorene kombinacije osiguranih rizika
  • od visine ugovorenih suma osiguranja
  • od razreda opasnosti