Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu – PiO

Šta je Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu ?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja pruža zaštitu i sigurnost fizičkim licima za vreme privremenog boravka u inostranstvu i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledica nesrećnog slučaja – nezgode.

Osiguranjem je obuhvaćeno:

 • ambulantno lečenje
 • lekovi i zavoji propisani od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
 • RTG dijagnostika
 • bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu
  do 80,00 EUR-a

Kada počinje, a kada se završava osiguranje?

Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.

Kada se gubi pravo na osiguravajuću zaštitu?

Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.
Isključene su obaveze osiguravača ako je slučaj bolesti ili nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.