Osiguranje poljoprivrednog gazdinstva

Paket za osiguranje poljoprivrednog gazdinstva pruža široko osiguravajuće pokriće odnosno zaštitu od velikog broja rizika i opasnosti kojima smo svakodnevno izloženi.

Vi sami odlučujete, shodno Vašim potrebama, od kojih rizika ćete se zaštititi.

Osiguranje poljoprivrednih gazdinstava podrazumeva sledeću grupu osiguranja:

 • osiguranje imovine od požara
 • osiguranje – paket kombinovanog osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva
 • osiguranje useva
 • auto kasko osiguranje vozila i radnih mašina
 • osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgode
 • osiguranje životinja

Osiguranje useva i plodova u okviru paketa obuhvata osiguranje žitarica, kao i osiguranje vinove loze i osiguranje određenih kultura povrća.

Kod osiguranja useva moraju se osigurati sve površine pod istom kulturom.

Gubitak prinosa ili roda osigurava se od sledećih opasnosti:

 • grad, požar i udar groma (osnovni rizik)
 • oluja (dopunski rizik)

Vrednost na koju se osiguravaju usevi i plodovi:

 • Usevi i plodovi se osiguravaju na vrednost koju određuju očekivani prinos (kg/ha) i procenjena tržišna cena na veliko.

Osiguranje životinja u okviru paketa obuhvata osiguranje goveda (krave, bikovi, telad). Uslov je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su propisno obeležena u skladu sa važećim zakonskim propisima radi identifikacije.

Osiguranjem životinje se mogu zaštiti od:

 • uginuća
 • prinudnog klanja ili prinudnog ubijanja usled nesrećnog slučaja ili bolesti

Vrednost na koju se osiguravaju životinje

Suma osiguranja utvrđuje se na osnovu težine životinje (žive vage) i cene po jednom kilogramu.