Osiguranje stakla od loma

Predmet osiguranja:

 • sve vrste stakla i ogledala
 • staklena vrata
 • ploče – mermerne i od veštačkog kamena
 • porculanski umivaonici i klozetske šolje
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici
 • reklamni panoi
 • svetleći natpisi i reklame
 • neonske i ostale svetleće cevi

Osigurane opasnosti – rizici:

 • lom osigurane stvari iz bilo kog razloga
 • kod neonskih i ostalih svetlećih cevi, štete koje nastupe usled:
  – neposrednog dejstva električne struje (kratkog spoja) ili požara kablova
  – grešaka u konstrukciji, livenju i materijalu
  – posebnih pogonskih nezgoda
  – dejstva atmosferskog elektriciteta

Elementi za izračunavanje premije iz osiguranja:

 • predmet osiguranja
 • suma osiguranja
 • način ugovaranja visine pokrića – način osiguranja
 • vrsta stakla, debljina, pomičnost, zaštićenost od loma, vrste okvira
 • za neonske cevi: mesto montiranja, položaj montiranja, sa ili bez podloge i dr.
 • trajanje osiguranja

Elementi za obračun naknade iz osiguranja:

 • vrednost osigurane stvari na dan nastanka štete
 • način ugovaranja visine pokrića
 • suma osiguranja
 • troškovi i gubitak u vezi sa nastalim osiguranim slučajem

Posebne pogodnosti:

 • na ugovoreno trajanje osiguranja
 • na uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama