Kombinovano osiguranje računara

Predmet osiguranja:

 • elektronski računari i slični uređaji sa opremom, pomoćne mašine, klima i energetski uređaji i instalacije i procesni elektronski računari.

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti:

 • materijalna vrednost nosača podataka
 • troškovi ponovnog formiranja podataka
 • troškovi za najam drugog računara

Osigurane opasnosti – rizici:

 • OSNOVNI PAKET RIZIKA: požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, delovanja vode i pare, manifestacije i demonstracije klizanje tla, odronjavanje zemljišta, lom mašina, provalna krađa i razbojništvo.
 • UZ OSNOVNE RIZIKE OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE može se ugovoriti i za gubitak podataka na nosiocima (podataka).

Naknada iz osiguranja:

 • uništenje osigurane stvari – vrednosti osigurane stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja umanjeno za vrednost ostatka
 • oštećenje osigurane stvari – visina popravke u vreme nastanka osiguranog slučaja umanjeno za izgubljenu vrednost stvari zbog istrošenosti, starosti, ekonomske zastarelosti i za vrednost ostatka

Posebne pogodnosti:

 • za ugovaranje veće franšize (učešća osiguranika u šteti)
 • za automatske uređaje za javljanje ili gašenje požara
 • za stalnu čuvarsku službu ili posedovanje profesionalne vatrogasne jedinice
 • za zaključen ugovor o tehničkom održavanju računskog centra
 • za ugovoreno trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama