Kombinovano osiguranje domaćinstva – paketi

Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika (stambenog objekta i stvari domaćinstva) od mnogobrojnih rizika koji se svakodnevno dešavaju.

Ovo osiguranje obezbeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mješovite građe, u vlasništvu fizičkih lica.


Paketi Kombinovanog osiguranja domaćinstva uključuju veći broj novih rizika koji do sada nisu bili u ponudi na tržištu osiguranja.Ovim paketima osiguranja mogu se osigurati i nenastanjeni stanovi i kuće, kao i ograde i satelitske antene.

Osiguranje građevinskih objekata može se zaključiti na novu vrednost, ako se osigura stambeni objekat čija je starost u momentu zaključenja osiguranja do 70 godina.

Nova vrednost se određuje tako što se kvadratura stambenog objekta pomnoži sa prosečnom građevinskom cenom kvadratnog metra u Republici Srbiji.

Utvrđena suma osiguranja (osigurani iznos) predstavlja osnovicu za obračun premije.

Kod osiguranja stvari domaćinstva osigurani iznos određuje osiguranik na “prvi rizik” (maksimalan iznos odšete po jednom štetnom događaju). On ne može biti manji od 10% niti veći od 100% od osiguranog iznosa građevinskog objekta.