Izračunajte cenu Vašeg osiguranja – kalkulator Putničkog zdravstvenog osiguranja

Pomoću kalkulatora brzo i jednostavno možete izračunati premiju osiguranja za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

Svi iznosi premije su izraženi u dinarima i promenljivi su u zavisnosti od unetih vrednosti u odgovarajuća polja.

Izračunati iznosi premije su informativnog karaktera. Za detaljnije informacije o premiji osiguranja pozovite menadžere prodaje na broj 011/ 36 44 888.

Osiguranje za putovanje - individualno osiguranje
       
Izaberite geografsko područje osiguranja    

Osigurana suma    
   
Period boravka
(upisati broj dana boravka):
  
   
Starost osiguranika *    
 
   
       

Ukupna premija osiguranja za jedno lice u dinarima iznosi Na izračunati iznos premije dodaje se 5% poreza na premiju neživotnih osiguranja.  
       
       
Osiguranje za putovanje - porodično osiguranje

Porodičnim osiguranjem se osim ugovarača osiguranja, jednom polisom osiguravaju i članovi njegove porodice, koji sa njim putuju u inostranstvo (bračni drug ili njihovi roditelji i deca do 18 godina starosti).
Osiguranje po ovoj tarifnoj grupi može se zaključiti za putovanja do 92 dana, za „Evropu, Tursku, Rusiju, Egipat i Tunis“. Ukoliko nisu ispunjeni ovi uslovi, osiguranje se zaključuje po Tarifi za individualna osiguranja.


Osigurana suma    
       
Period boravka
(upisati broj dana boravka):
   
       
   
       
   

Premija osiguranja - ukupno za sva osigurana lica u dinarima iznosi Na izračunati iznos premije dodaje se 5% poreza na premiju neživotnih osiguranja.  
       
Osiguranje za putovanje - grupno osiguranje

Grupno osiguranje se primenjuje za grupe od 6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe. Osiguranje po ovoj tarifnoj grupi može se zaključiti za putovanja do 62 dana, za „Evropu, Tursku, Rusiju, Egipat i Tunis“. Ukoliko nisu ispunjeni ovi uslovi, osiguranje se zaključuje po Tarifi za individualna osiguranja.


Osigurana suma    
       
Period boravka
(upisati broj dana boravka):
   
       
Starost osiguranika *    
       
   

Ukupna premija osiguranja za jedno osigurano lice u dinarima iznosi Na izračunati iznos premije dodaje se 5% poreza na premiju neživotnih osiguranja.  
       
Osiguranje za - poslovne i turističke multi vize

Osiguranje po ovoj tarifnoj grupi može se zaključiti samo za individualna osiguranja za „Evropu, Tursku, Rusiju, Egipat i Tunis“, uz vize odobrene za najmanje mesec dana, a najviše dve godine. Ukoliko nisu ispunjeni ovi uslovi, osiguranje se zaključuje po Tarifi za individualna osiguranja.


Osigurana suma    
       
Period boravka
(upisati broj dana boravka):
   
       
Starost osiguranika *    
       
   

Ukupna premija osiguranja za jedno osigurano lice u dinarima iznosi Na izračunati iznos premije dodaje se 5% poreza na premiju neživotnih osiguranja.  
       

NAPOMENE:

 • Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.
 • Starost osiguranika za ovu tarifu se utvrđuje kao razlika između godine u kojoj se zaključuje osiguranje i godine rođenja osiguranika. Npr. ukoliko se osiguranje zaključuje u 2013. godini, a osiguranik je rođen 1953. godine, starost osiguranika iznosi 60 godina (2013-1953=60).
 • Doplatak za osiguranje sportskih rizika iznosi 100% od obračunate premije.
  Doplatak za boravak u inostranstvu radi obavljanja privremenih poslova vezanih za građevinarstvo i izvođenje sličnih poslova iznosi 100% od obračunate premije.
 • Iz osiguranja su isključeni sledeći opasni sportovi:
  – auto-moto takmičenja i pripreme za njih
  – sportsko letenje, zmajarenje i padobranstvo
  – alpinizam
  – skijanje izvan uređenih staza
  – borilački i ekstremni sportovi
 • Izračunati iznos premije je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije o premiji osiguranja pozovite menadžere prodaje na broj 011/ 36 44 888.