Informacija za ugovarače osiguranja AS osiguranja

Poštovani,

Saglasno Obaveštenju koje ste primili od AS osiguranja, vezano za Vaša prava u pogledu produženja, odnosno raskida važećeg ugovora o osiguranju, obaveštavamo Vas o sledećem.

Ukoliko ste ugovarač osiguranja polise osiguranja AS osiguranja imate pravo da raskinete ugovor/e o osiguranju u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o prenosu portfelja (koje Vam je dostavilo AS osiguranje), slanjem Obaveštenja o raskidu ugovora o osiguranju u pismenoj formi na adresu:

SAVA Osiguranje a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija

Obrazac Obaveštenja o raskidu ugovora o osiguranju možete preuzeti u pdf formatu:  O B A V E Š T E N J E o raskidu ugovora