Zelena karta (pitanja i odgovori)

Kome da prijavim štetu koju je prouzrokovao vozač automobila sa stranim tablicama u Srbiji?

Ukoliko ino-osiguravajuće društvo štetnika, odnosno automobila čijom je upotrebom prouzrokovana šteta, ima korespodenta (osiguravajuće društvo u Srbiji koje je ugovorom obavezano da u ime društva iz inostranstva vrši obradu i isplatu po štetama koje su prouzrokovali njihovi osiguranici) na teritoriji Srbije, neophodno je da se oštećeni direktno obrati korespodentu. U slučaju da ino-društvo nema korespodenta u Srbiji, odštetni zahtev se može podneti Birou zelene karte.

Šta se dešava sa štetama koje naprave strana vozila koja nemaju odgovarajuću međunarodnu ispravu odnosno koja su neosigurana? Ko nadoknađuje štetu?

Zahtev se može uputiti Garantnom fondu ili Birou zelene karte pri Udruženju osiguravača Srbije.

Šta se dešava ukoliko se nezgoda dogodi na teritoriji druge države?

Ukoliko je nezgoda prouzrokovana motornim vozilom registarskih oznaka države u kojoj se dogodila nezgoda, oštećeni se javlja osiguravaču štetnika, jer se događaj smatra tzv. domaćom štetom. U slučaju da je nezgodu prouzrokovao stranac, rezident treće države, onda se treba obratiti Birou zelene karte države nastanka nezgode.

Šta je sve potrebno od dokumentacije za prijavu štete?

Za prijavu štete potrebna je sledeća dokumentacija:

  • zahtev za naknadu štete (preuzima se direktno u prostorijama Udruženja ili sa sajta www.uos.rs),
  • policijski zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode (original ili overena kopija)/Evropski izveštaj,
  • zapisnik o oštećenju vozila sa fotografijama (original),
  • rešenje sudije za prekršaje ili krivična presuda (original ili overena kopija),
  • zelena karta štetnika,
  • medicinska dokumentacija (original ili overena kopija),
  • račun o popravci vozila (ako je vozilo popravljano) ili obračun veštaka,
  • fotokopija saobraćajne dozvole,
  • fotokopija vozačke dozvole i
  • fotokopija lične karte (ili print iz čitača za dokumente sa čipom).

Ko sačinjava zapisnik o oštećenju vozila?

Zapisnik sačinjava ovlašćeni procenitelj osiguravajućeg društva ili sudski veštak.

Koliko traje obrada predmeta?

Rok je od 45 do 90 dana po dobijanju osiguravajućeg pokrića, u zavisnosti od dostavljene dokumentacije i sprovedenih veštačenja.

Šta je pokriće?

Potvrda validnosti osiguranja štetnika na dan nezgode.

Koliko se čeka na pokriće?

Za nezgode koje su se dogodile pre 1. januara 2011. godine, period izdavanja pokrića je ograničen na 3 meseca, a za nezgode nastale nakon tog datuma, taj period je skraćen na 6 nedelja. Ukoliko ino-društvo ili Biro ne pruže odgovor u datom roku, smatra se da pokriće postoji.

Šta se dešava ukoliko je zelena karta falsifikovana?

Ako ste pretrpeli štetu od vozila za koje se ispostavi da ima falsifikovanu zelenu kartu, postoje procedure (Interne regulative Saveta biroa) i mehanizmi za zaštitu prava oštećenog lica, pre svega u smislu da je Biro zemlje štetnika u obavezi da garantuje po falsifikovanim zelenim kartama.

Šta se dešava ukoliko se ne pruži pokriće za vozilo ili ako je nezgodu prouzrokovalo nepoznato ili neosigurano vozilo?

Odštetni zahtev se prosleđuje Garantnom fondu.

Da li je potrebna zelena karta za Crnu Goru?

Za vozila sa registarskim oznakama Srbije ili Crne Gore nije potrebna zelena karta prilikom ulaska na teritoriju jedne od ove dve zemlje. Zelena karta nije potrebna ni za zemlje potpisnice tzv. Multilateralnog sporazuma odnosno zemlje Evropske unije, Hrvatsku, Švajcarsku, Andoru, Norvešku i Island, a neophodna je prilikom posete motornim vozilom BiH, Makedoniji, Albaniji, Turskoj, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Moldaviji, Iranu, Izraelu, Maroku i Tunisu.

Kada se plaća granično osiguranje?

Ukoliko vozilo ne poseduje zelenu kartu tamo gde je neophodna, ili validnu polisu osiguranja autoodgovornosti prilikom ulaska u zemlje postpisnice Multilateralnog sporazuma.

(preuzeto sa sajta: www.uos.rs)