Osiguranje od autoodgovornosti (pitanja i odgovori)

Šta je osiguranje od autoodgovornosti?

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila za štete pričinjene trećim licima što praktično znači da štete koje prouzrokuje vozač motornog vozila trećem licu neće platiti on, već osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu osiguranja.

Da li je ovo osiguranje obavezno?

S obzirom da je ovo osiguranje zakonom propisano kao obavezno, prilikom registracije vozila jedan od neophodnih dokumenata je i polisa osiguranja od autoodgovornosti.
Posledica de ne osigurate vaše vozilo je da štetu koja je vašim vozilom naneta snosite sami.

Da li je ovim osiguranjem pokrivena šteta na sopstvenom vozilu?

Polisom osiguranja od autoodgovornosti nisu pokrivene štete na sopstvenom vozilu.

Kada osiguranik kod osiguranja od autoodgovornosti gubi pravo na osiguravajuću zaštitu?

– ako omogući da se vozilom prevoze lica na mestu koje nije predviđeno za prevoz lica;
– ako vozilom upravlja bez propisane dozvole
– ako je u momentu saobraćajne nezgode upravljao vozilom pod uticajem alkohola, dejstvom droge ili narkotika

Da li polisa osiguranja važi van teritorije Republike Srbije?

Osiguravač, na osnovu polise od autoodgovornosti, daje osiguravajuće pokriće za sve osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.
Ukoliko se posebno ugovori, odnosno ukoliko se osiguraniku izda osiguravajuća isprava (zeleni karton), stiče se osiguravajuće pokriće van teritorije Republike Srbije na teritoriji zemalja navedenih u ispravi.
Ako je ugovor o osiguranju od autoodgovornosti zaključen sa vlasnikom vozila sa inostranom registracijom (granično osiguranje), osiguravač po takvom ugovoru daje osiguravajuće pokriće samo za osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.

Da li je potrebna zelena karta i ko je izdaje?

Zelena karta je dokaz o postojanju osiguranja za štete nanete trećim licima upotrebom motornog vozila u inostranstvu. Znači ukoliko naš državljanin svojim motornim vozilom i svojom krivicom prouzrokuje štetu u posećenoj zemlji, tu štetu neće platiti on, već posredno, domaće društvo za osiguranje koje je izdalo zelenu kartu.
Zelenu kartu izdaje društvo za osiguranje kod kojeg je zaključena polisa osiguranja od autoodgovornosti.
Pored toga, zelena karta je uslov ulaska motornim vozilom sa našim registarskim oznakama u drugu državu, u protivnom mora se platiti «granično osiguranje» koje je u osnovi skuplje.

Šta preduzeti ukoliko se desi saobraćajna nezgoda?

Saobraćajnu nezgodu je potrebno prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova (telefon 92) i sačekati uviđaj na licu mesta.
Ukoliko ste vi pričinili štetu, savetujemo, da lice kojem je šteta pričinjena upoznate da posedujete polisu «SAVA OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, čime ćete jasno staviti do znanja da oštećeni neće imati problema u vezi sa naplatom štete.

Da li se može naplatiti šteta prouzrokovana od neregistrovanog (neosiguranog) vozila?

Da, ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije samo ako su prouzrokovane od vozila koja po Zakonu o osiguranju imovine i lica podležu obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (putnička vozila. teretna, autobusi …).

Da li se može naplatiti  šteta prouzrokovana od nepoznatog vozila?

U ovim slučajevima se iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije isplaćuju samo nematerijalne štete (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja i dr.).